Bildiri Listesi

Kongrede sunulan bildiriler; editör değerlendirmesi ve düzeltme talepleri sonrası; “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde dijital basılacaktır.

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 5 Şubat 2023

Bildiri Sonuçlanma Tarihi: 15 Şubat 2023

Erken Kayıt Son Tarih: 20 Şubat 2023

“Bildiri Sunacak Yazar” Kaydı için Son Tarih: 20 Şubat 2023 (Belirtilen tarihte bildiriyi sunacak yazarın kayıt ve ödemesini tamamlaması zorunludur. Sunucu Kaydı tamamlanmayan bildiriler sistemden otomatik olarak silinmektedir. Ayrıca kongreye katılmak isteyen tüm katılımcıların kayıt yaptırması gerekmektedir)

Her bir SUNUCU YAZAR en fazla 2 bildiri ile başvuru yapabilir ve sunabilir.
Öğrenci Bildiri Gönderimi:  Sözel ve poster bildiri başvurusu tüm öğrencilere açıktır.  Kongre bildiri kitapçığında yer alabilmesi için en az lisans mezunu 1 kişinin veya öğrenci danışmanlarının yazılı beyanı ile başvurmaları gerekmektedir.

Bildiri kabul sonrası, sunucu değişikliği de dahil, isim ekleme, çıkarma ve yer değiştirme, sunum günü/yeri değiştirme gibi hiçbir değişiklik/düzeltme kesinlikle yapılmayacaktır. Bildirilerinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatli yapmanız önerilir.

Kabul edilen ve sunulan özetler; “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde dijital basılacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
• Bildiriler en geç 5 Şubat 2023 tarihine kadar bilimsel@pediatrikrehabilitasyon2023.org  adresine mail  yoluyla gönderilmelidir.
Gönderilen bildiri özetleri, aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım ve imla hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım / düzen hatalarından yazar sorumludur.

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak en geç 5 Şubat 2023 tarihine kadar bilimsel@pediatrikrehabilitasyon2023.org  adresine doc/docx formatında gönderilmesi gerekmektedir.

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER
• Özetlerde ad/soyad ve kurumlar gizli tutularak, en az 2 (iki) hakem değerlendirme sonucu ve bilgilendirmeler, sunumu yapacak yazara e-posta yolu ile bildirilecektir. Bildiri kabul/red durumunun diğer yazarlara duyurulması sunumu yapacak yazarın sorumluluğundadır.
Kabul edilen ve sunulan özetler; “Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation” ULAKBİM TR DİZİN, EBSCOhost, Google Scholar ve Directory of Research Journal Indexing isimli indekslerde yer alan Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation (JETR) dergisinde dijital basılacaktır.

ÖZET YAZIM KURALLARI
Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildiri özetleri aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak, en geç 5 Şubat 2023 tarihine kadar bilimsel@pediatrikrehabilitasyon2023.org   adresine doc/docx formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Bildiri özetleri, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalı, içerikleri ve anahtar kelimeleri bire bir aynı hazırlanmalıdır.

İngilizce özetin başına makalenin İngilizce başlığı eklenmelidir.

Bildiri başlığı en fazla 200 karakter olmalıdır. Başlık çalışmanın içeriğini yansıtıcı ve okurların ilgisini çekecek nitelikte olmalıdır.

Bildiri Özetlerinde BAŞLIK öncesi POSTER veya SÖZEL sunum için tercih belirtilmektedir. Ancak (bilimsel program ve bildirinin içeriğine göre) nihai karar bilimsel hakemlerin değerlendirme sonuçlarıdır.

Bildiri özetleri sırasıyla BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR) ve ÖZET METNİ bölümlerini içermelidir. Başlık; Özetin içeriğini yansıtacak kısalıkta olmalıdır. Sadece ilk harf büyük geri kalan tüm kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.

Yazar(lar); Ad, SOYAD sıralamasıyla yazılmalıdır. Yazarların ad (sadece ilk harf büyük) ve soyadları (tümü büyük harf) açık olarak yazılmalıdır.

Kurum(lar); Yazar sırasına göre kurumlar açık adları, bölümleri ve şehirleri ile yazılmalıdır.

Yazarların açık adları, soyadları ve akademik unvanları, çalıştıkları kurum, çalışmanın yapıldığı klinik, bölüm, enstitü, hastane veya üniversitenin açık adı ve adresi belirtilmeli ve her yazar için üst numaralandırma kullanılmalıdır.

Özet Metni’ nin alt başlıkları: Amaç, Yöntem, Bulgular (p değeri yazılmalıdır) ve Sonuç

İngilizce özette yer alan alt başlıklar: Purpose, Methods, Results (p değeri yazılmalıdır) ve Conclusion şeklinde hazırlanmalıdır.

Amaç bölümünde çalışmanın yapılma nedeni belirtilmelidir.

Yöntem bölümünde olgu/denek sayısı, kullanılan klinik, tanısal ve deneysel yöntemler anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır.

Bulgular bölümünde elde edilen niceliksel ya da niteliksel veriler ve varsa istatistiksel sonuçlar verilmelidir.

Sonuç bölümünde elde edilen verilerden hangi sonuçlara ulaşıldığı özetlenmeli ve çalışmanın bilime katkısı irdelenmelidir.

Anahtar kelimeler en az 3, en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır.

Anahtar kelimeler MeSH (Medical Subject Headings, http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) listesinden seçilmelidir.

Bildiriler 12 punto Times New Roman yazı karakteriyle çift satır aralıklı yazılmalı ve sayfanın her iki kenarında 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Türkçe bildiriler 250 kelimeyi , İngilizce bildiriler 300 kelimeyi geçmemeli ve tablo ya da resim içermemelidir

Bildiriler tek bir paragraf halinde hazırlanmalıdır.

Bildirilerde kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır, eğer kısaltmalar kullanılacaksa, özet içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak belirtilmelidir.

Sunum yapacak yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.